GFT KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Bu metin ile, GFT ŞİRKETİ ("GFT", "Biz") olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca sizleri kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerimiz ile ilgili olarak bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

GFT, veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami özen göstermektedir. Bu bilinçle, aşağıda belirtilen amaçlar dâhilinde, size ait her türlü kişisel verinin, hukuk ve dürüstlük kurallarına uygun olacak şekilde işlenmesine, kaydedilmesine, saklanmasına ve sorumluluğumuzun tam idraki ile mevzuat tarafından izin verilen sınırlar çerçevesinde işlendikleri amaç ile sınırlı olarak üçüncü kişilere aktarılmasına ve açıklanmasına asgari ölçüde dikkat etmekteyiz.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

GFT tarafından elde edilen kişisel verileriniz, KVKK'da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, işleme amaçlarına uygun bir süre için fiziksel veya elektronik olarak tutulur. GFT kişisel verilerinizi hizmet kalitesini artırmak, kullanıcıların kaydolduğu ürünleri teslim etmek ve geliştirmek ve müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için dâhilen kullanır. GFT, KVKK ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket eder.

3. Kişisel Verilerin İfşa Edilmesi

GFT, kişisel olarak tanımlanabilir bilgilere erişmesi ve kullanması için, Avrupa Birliği içinde ve dışında bulunan GFT ile sözleşmesel ilişki içerisinde olan ödeme kanalları veya diğer hizmet sağlayıcılarla, sadece bu hizmetleri sağlamak için gerekli olduğu ölçüde, kişisel bilgilerinizi paylaşabilir. GFT, yukarıda açıklanan amaçlar kapsamında, işlenen kişisel verilerinizi bir ürün siparişine cevap olarak veya sizi ticari bir bülten dolaşım listesine eklemek için üçüncü taraf satıcılarla paylaşabilir. GFT'nin topladığı bilgilerin bazı kısımları, profil gösterme amacıyla diğer GFT kullanıcılarıyla paylaşılacaktır. Profilinizde görüntülenecek bilgiler sizin seçiminiz olacaktır.

GFT, sizin rızanız olmadan bu bilgileri ifşa etmemizi gerektiren mahkeme emirlerine veya yasalara uymak için kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler yayınlayabilir. Yeniden düzenleme, satış veya birleşme durumunda, kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri KVKK tarafından gerekli görülmesi halinde ve kullanıcının rızasıyla ilgili üçüncü tarafa aktarabiliriz.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel bilgileriniz GFT Gizlilik Politikası'nda belirtildiği üzere; GFT mobil uygulaması, websitesi veya diğer platformlar ve içeriklerle ilgili olarak sanal oyunlar, bilgisayar oyunları, video oyunları, mobil oyunlar, elektronik sport, oyun ve elekronik spor endüstrisindeki gelişmeler, haberler, veriler ve bilgilerin toplanması, işlenmesi, raporlaştırılması, yayınlanması gibi yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda her türlü sözlü, yazılı veya elektronik iletişim kanalı aracılığıyla kendisine ait platformların yayınlarıyla ilgili eylem ve işlemlerde bulunmak için GFT tarafından toplanmaktadır. Toplanan veriler kişisel veri işleme koşulları ve KVKK uyarınca işlenir ve aktarılır.

5. İlgili Kişi Olarak Haklarınız

İlgili kişiler olarak sizler, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni'nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle GFT'ya iletmeniz durumunda GFT, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca bir ücret öngörülmesi halinde, söz konusu Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
KVKK'nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:
a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Lütfen, yukarıdaki hakların kullanılmasına ilişkin talebinizi yazılı olarak GFT'ya iletin. Bu çerçevede, buradaki haklarınızı kullanmak için, kişisel kimlik bilgilerinizi ve yukarıda belirtilen haklardan hangisini kullanmak istediğinizi belirten talep mektubunuzu aşağıdaki adrese veya e-posta adresine göndermelisiniz:

E-posta adresi: info@gamefederation.org
Adres: Necatibey Cad. Ankara Apt. No:22/18 Kızılay ANKARA

İşbu Aydınlatma Metni, [23.04.2022] tarihinde hazırlanmıştır. Aydınlatma Metni'nde değişiklik yapılması durumunda, Aydınlatma Metni'nin yürürlük tarihi ve içeriği güncellenecek ve https://gamefederation.org adresinde ve/veya bağlı platformlarda yayınlanacaktır.

.
 

Sponsorluk ve Anlaşmalar

GFT TOKEN
AĞAÇLAR YEŞİLLİK GETİRİR, YEŞİLLİK MUTLULUK GETİRİR

 

İletişime Geçin

İletişim Formu

Tüm sorularınızı iletişim formundan bize iletebilirsiniz.

Bize Ulaşın
Mail
info@gamefederation.org

24 X 7 çevrimiçi destek

Tüm güncellemeler web sitemizde, sosyal medya platformlarında ve telegram kanalımızda duyurulacaktır.